A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP.gov.pl

  Wójt Gminy

   Wójt Gminy

  Imię i Nazwisko: Tomasz Miszta
  Funkcja: Wójt gminy Domanice
  Telefon: (025) 631 29 82
  e-mail: wojt@domanice.eu

  Stanowisko od 2024 roku.

  Do obowiązków Wójta Gminy należy:

  1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
  2. wydawanie decyzji w zakresie administracji publicznej,
  3. udzielanie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego własnych kompetencji,
  4. sprawowanie stanowiska szefa Obrony Cywilnej i w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub ogłoszenia stanu klęski żywiołowej działanie na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
  5. wydawanie zarządzenia w sprawach organizacyjnych i porządkowych,
  6. ustalanie organizacji pracy Urzędu,
  7. ustalanie regulaminu: organizacyjnego i pracy Urzędu a także m.in. regulaminów: wynagradzania, naboru na wolne stanowiska urzędnicze, służby przygotowawczej,
  8. udzielanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje posłów, senatorów, radnych oraz pisma kierowników centralnej i terenowej administracji rządowej,
  9. przygotowywanie projektu budżetu Gminy,
  10. blokowanie planowanych wydatków w przypadku stwierdzenia niegospodarności, opóźnień w realizacji zadania lub braku środków,
  11. współpraca z Radą, jej komisjami i organami jednostek pomocniczych w zakresie swego działania w tym: przygotowywanie projektów uchwał Rady, wykonywanie budżetu, gospodarowanie mieniem komunalnym i odpowiadanie za prawidłową gospodarkę finansową Gminy, wykonywanie uchwał Rady i zadań Gminy określonych przepisami prawa, przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał podjętych przez Radę oraz składanie Radzie sprawozdania ze swojej działalności,
  12. dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, w tym Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy.

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Łukasz Piwowarczyk
  Publikacja dnia: 15.05.2024
  Podpisał: Małgorzata Michalak
  Dokument z dnia: 15.05.2024
  Dokument oglądany razy: 3410
Urząd Gminy Domanice